Stratégia vyjednávania v 3D formáte

Naučte sa strategicky vyjednávať a premýšľať v 3D formáte

Profesionálny vyjednávač disponuje  schopnosťou vyvárať dohody aj v takých situáciách, kde názory dvoch strán sa diametrálne líšia. Je dôležité aby sa rýchlo orientoval v bludisku komunikácie, disponoval vnútornou flexibilitou,  dokázal rýchlo odhadnúť úmysly druhých a predvídať ako doviesť vyjednávanie do zdarného konca. Dokáže aplikovať takú stratégiu, ktorou je možné zvrátiť vážny konflikt alebo nezhodu, navyše dokáže vybudovať kvalitný vzťah aj s náročným alebo komplikovaným klientom.

Kreatívne riešenie vám poskytne komplexnejšiu výbavu na vyjednávanie. Rozvinie intuitívne rozhodovanie pri použití taktiky,  či vyjednávanie zamerať na produkt alebo vzťah, kedy klient potrebuje racionálne a emocionálne benefity; uprednostňuje faktické alebo citové rozhodovanie.

Tréning Vás naučí:
– základné pravidlá pri vyjednávaní
techniku prípravy účinnej stratégie 3D pomocou mentálnych máp ktorú neskôr dokážete zautomatizovať bez náročnej prípravy
– rozvoj rétoriky pri komunikácii úžitku, návrhu riešenia
– práca s intuíciou – základná typológia postoja partnera vo vyjednávaní
– práca s konfliktným postojom
– komunikácia s náročným partnerom, sila argumentácie, výhody navrhovaných riešení
– ako zvrátiť odmietanie , námietky a využiť v prospech predaja

Získate rutinu ako zapracovať do stratégie vyjednávania:
– možnosti, očakávania, limity, výhody, úžitky a argumenty k možným riešeniam
– odhad partnera – očakávania, hodnotovú orientáciu, stratégiu protistrany, argumenty, postoje protistrany, predpokladané námietky
– potenciálne výsledky vyjednávania, verbalizovať riziká, možnosti riešenia situácie pokiaľ protistrana prichádza úplným odmietaním

Lepšie vyzbrojený možnými argumentami, taktikou a rétorikou sa Vám zvýši šanca na výhru pri vyjednávaní o 50%.

Zážitková forma tréningu zaručí reálnu skúsenosť v oblastiach:
– Príprava: praktickú prípravu strategickej mapy formou 3D
– Predaj – vyjednávanie: reálne vyjednávanie každého účastníka s lektorom
– Práca s pozorovaním detailov: počas vyjednávania kolegu s lektorom ostatní účastníci pozorujú vyjednávanie.  Každý pasívny účastník dostane za úlohu pozorovať jednu kľúčovú oblasť počas vyjednávania, a na konci každý  vyhodnotí kolegu a poskytne spätnú väzbu.

Kľúčové oblasti:
– Naladenie na typ klienta, schopnosť zaujať a vytvárať raport
– Sebaistota a miera presvedčivosti
– Rétorika: pomenovania hodnôt a benefitu riešení, produktov, služieb, konkurenčnej výhody
– Práca s odmietaním a námietkami, práca s negatívnym postojom klienta
– Miera flexibility, práca s ústupkami počas vyjednávania
– Zámerná komunikácia benefitov navrhovaných riešení, úžitku pre klienta, vyhodnotenia výhod jednotlivých alternatív
– Schopnosť vytvárať vzťah pri získavaní protistrany, nájsť a stavať na spoločné aspekty
– Sledovanie cieľa, vyhodnocovať výhody ponúkaných alternatív, schopnosť vytvárať zhody a dohody, akcelerácia ku koncu jednania

Pozn.
Nakoľko každý účastník absolvuje uvedené oblasti je ideálne mať v skupine 8 účastníkov. Vyšší počet môže znižovať kvalitu osvojenia zručností.

Termíny otvorených školení:
– 29.-30.4.2019
– 02.-03 .5.2019
– 23. -24.5.2019
– 10.-11.6.2019
– 12.-13.6.2019
– 17.-18.6. 2019
– 19.-20.6.2019
– 24.-25. 06. 2019
– 26.-27. 06. 2019

Termín prihlášok: najneskôr do 14 dní pred začatím školenia na tibor@kocsis.sk

Počet účastníkov: 7 až 10 osôb na jedno školenie

Účastnícky poplatok: 320 EUR na osobu

Zľavy: V prípade realizácie školenia vo vlastných priestoroch záujemcu bude z účastníckeho poplatku poskytnutá zľava vo výške 50 EUR/ účastník


Zdieľajte stránku:

Referencie