Princípy a nástroje osobného riadenia

Naučte sa, ako a čím rozvíjať výkonnú klímu na pracovisku cez pochopenie a rozvoj jednotlivcov.

Výsledkovo orientovaný svet kladie vyššie nároky na rozvinuté kompetencie ľudí a na výkonnosť. Skracuje sa čas na pochopenie cieľa a kvalitu splnenia úloh.   

V riadiacej sfére zachytávame signály talentov, kompetencií, vôle a postojov podriadených. Ak nimi dokážeme kvalitne narábať, správnym smerom ich rozvíjať, jedinec bude motivovaný, výkonný.

Zážitkové školenie Vám priblíži, ako v smogu technológií a zrýchleného sveta nezabudnúť na  jednoduché a účinné techniky, ktoré rozvíjajú osobnosť a pracujú s nastavením človeka.  

Naučíme Vás:

  • ako objaviť talenty v tíme cez afinitu k určitým typom činností
  • ako pracovať a rozvíjať neprebudené, neuvedomené talenty a kompetencie a ako to preniesť do vedomia
  • ako používať techniku CVS (Cielená spätná väzba) na podporu a motiváciu a aj na korekciu neuvedomených ostrých hrán správania
  • ako odhadnúť a pracovať s fázami profesionálnej vyspelosti v danej činnosti, ktorú podriadený vykonáva (šok, zotavenie, konsolidácia, majstrovstvo)
  • ako používať pochvalu ako motivačný stimul s cieľom rozvoja užitočných kompetencií pre danú pracovnú činnosť

Počas tréningu získate rutinu:

  • ako a ktoré rámce použiť na meranie výkonu podriadených
  • ako vyberať správne stimuly a pracovať s nimi
  • ako pracovať s CSV (Ccielená spätná väzba) pri generačných rozdieloch v tíme
  • ako udržať členov tímu vo výsledkovej orientácii
  • ako konštruktívne pracovať s negatívnymi javmi v pracovných návykoch a ako ich stimulovať k pozitívnej korekcii

Zdieľajte stránku:

Referencie